MySQL TO_DAYS() 函数使用指南

MySQL TO_DAYS() 函数将指定日期转为距离 0 年的天数并返回。TO_DAYS() 函数与 FROM_DAYS() 函数是相反的。

TO_DAYS() 语法

这是 MySQL TO_DAYS() 函数的语法:

TO_DAYS(date)

参数

date
必需的。一个日期值。

返回值

MySQL TO_DAYS() 函数返回指定的日期从 0 年开始的天数。

如果参数为 NULLTO_DAYS() 函数将返回 NULL

TO_DAYS() 示例

这里是几个 TO_DAYS() 函数的示例。

SELECT
  TO_DAYS('2022-02-28'),
  TO_DAYS('2022-03-01');
+-----------------------+-----------------------+
| TO_DAYS('2022-02-28') | TO_DAYS('2022-03-01') |
+-----------------------+-----------------------+
|        738579 |        738580 |
+-----------------------+-----------------------+

TO_DAYS() 函数与 FROM_DAYS() 函数是相反的。

SELECT
  FROM_DAYS(738579),
  TO_DAYS(FROM_DAYS(738579));
+-------------------+----------------------------+
| FROM_DAYS(738579) | TO_DAYS(FROM_DAYS(738579)) |
+-------------------+----------------------------+
| 2022-02-28    |           738579 |
+-------------------+----------------------------+