MySQL IS_UUID() 函数使用指南

MySQL IS_UUID() 函数检查一个给定的字符串是否一个有效的 UUID 字符串格式。

UUID 通常使用 UUID() 函数产生。一个有效的 UUID 字符串应该具有以下格式:

aaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeee

或者

aaaaaaaabbbbccccddddeeeeeeeeeeee

IS_UUID() 语法

这里是 MySQL IS_UUID() 函数的语法:

IS_UUID(string)

参数

string
必需的。 要检查的字符串。

返回值

如果给定的字符串符合 UUID 字符串格式,MySQL IS_UUID() 函数将返回 1,否则返回 0

此函数只检查字符串是否符合 UUID 字符串格式,而不管是否真的由 UUID() 函数产生。

IS_UUID() 示例

这里展示了 MySQL IS_UUID() 函数的基本用法。

SELECT IS_UUID('d114115a-ce6a-11ec-8607-63ec778e6346');
+-------------------------------------------------+
| IS_UUID('d114115a-ce6a-11ec-8607-63ec778e6346') |
+-------------------------------------------------+
|                        1 |
+-------------------------------------------------+
SELECT IS_UUID('d114115ace6a11ec860763ec778e6346');
+---------------------------------------------+
| IS_UUID('d114115ace6a11ec860763ec778e6346') |
+---------------------------------------------+
|                      1 |
+---------------------------------------------+

如果一个字符串不符合 UUID 字符串格式,IS_UUID() 函数将返回 0,比如:

SELECT IS_UUID('123'), IS_UUID('abcdefeg');
+----------------+---------------------+
| IS_UUID('123') | IS_UUID('abcdefeg') |
+----------------+---------------------+
|       0 |          0 |
+----------------+---------------------+