MySQL CURRENT_DATE() 函数使用指南

MySQL CURRENT_DATE() 函数按 YYYY-MM-DDYYYYMMDD 格式返回系统的当前日期。

CURDATE() 函数与 CURRENT_DATE() 函数完全相同。

CURRENT_DATE() 语法

这是 MySQL CURRENT_DATE() 函数的语法:

CURRENT_DATE
CURRENT_DATE()

CURRENT_DATE() 示例

返回系统的当前日期。

SELECT
  CURRENT_DATE,
  CURRENT_DATE(),
  CURRENT_DATE() + 0;
+--------------+----------------+--------------------+
| CURRENT_DATE | CURRENT_DATE() | CURRENT_DATE() + 0 |
+--------------+----------------+--------------------+
| 2022-04-12  | 2022-04-12   |      20220412 |
+--------------+----------------+--------------------+

注意: CURRENT_DATE() + 0 的结果为 YYYYMMDD 格式。

CURRENT_DATE() + N 意味着当前日期加上 N。比如,系统当前日期加 1:

SELECT CURRENT_DATE() + 1;
+--------------------+
| CURRENT_DATE() + 1 |
+--------------------+
|      20220413 |
+--------------------+