MariaDB DAY() 函数使用指南

在 MariaDB 中,DAY() 是一个内置函数,它返回给定的日期时间表达式中的代表月份中的一天的数字。

DAY()DAYOFMONTH() 的同义词。

MariaDB DAY() 语法

这是 MariaDB DAY() 函数的语法:

DAY(expr)

参数

expr
必需的。一个日期或者日期时间表达式。

返回值

MariaDB DAY() 函数返回日期时间表达式中的代表月份中的一天的数字,从 1 到 31。

 • 如果给定的日期的天的部分为 0,比如: '0000-00-00''2008-00-00'DAY() 函数将返回 0
 • 如果指定的表达式不是一个合法的日期或者日期时间,DAY() 函数将返回 NULL
 • 如果参数为 NULLDAY() 函数将返回 NULL

DAY() 示例

基本用法

这个语句展示了 MariaDB DAY() 函数的基本用法:

SELECT
  DAY('2022-02-28'),
  DAY('2022-02-28 10:10:10'),
  DAY(NOW()),
  DAY('2022-02-00'),
  DAY('2022-02-30'),
  DAY('Not A DATE'),
  DAY(NULL)\G

输出:

     DAY('2022-02-28'): 28
DAY('2022-02-28 10:10:10'): 28
        DAY(NOW()): 7
     DAY('2022-02-00'): 0
     DAY('2022-02-30'): NULL
     DAY('Not A DATE'): NULL
         DAY(NULL): NULL

零日

这个语句展示了 MariaDB DAY() 函数是如何处理 0000-00-00 的:

SELECT DAY('0000-00-00');

输出:

+-------------------+
| DAY('0000-00-00') |
+-------------------+
|         0 |
+-------------------+

其他分隔符

MariaDB DAY() 函数允许您使用各种分隔符构造日期:

SELECT
  DAY('2023/01/08'),
  DAY('2023,01!08'),
  DAY('2023#01%08');

输出:

+-------------------+-------------------+-------------------+
| DAY('2023/01/08') | DAY('2023,01!08') | DAY('2023#01%08') |
+-------------------+-------------------+-------------------+
|         8 |         8 |         8 |
+-------------------+-------------------+-------------------+

结论

在 MariaDB 中,DAY() 是一个内置函数,它返回给定的日期时间表达式中的代表月份中的一天的数字。