Oracle TO_NCHAR(character) 函数使用指南

Oracle TO_NCHAR(character) 是一个内置函数,它将 NCHARNVARCHAR2CLOBNCLOB 数据转换为国家字符集。

Oracle TO_NCHAR(character) 语法

这里是 Oracle TO_NCHAR(character) 函数的语法:

TO_NCHAR(nchar | clob | nclob)

参数

nchar | clob | nclob

必需的。

返回值

Oracle TO_NCHAR(character) 函数返回一个 VARCHAR2 类型的值,它将给定的 NCHARNVARCHAR2CLOBNCLOB 数据转换为国家字符集。

当您使用此函数将字符 LOB 转换为国家字符集时,如果要转换的 LOB 值大于目标类型,则数据库将返回错误。

Oracle TO_NCHAR(character) 示例

下面的示例将几个简单的字符串转换为字符数据:

SELECT
  TO_NCHAR('0111'),
  TO_NCHAR('ABCD'),
  TO_NCHAR('A1B2')
FROM dual;

输出:

TO_NCHAR('0111')  TO_NCHAR('ABCD')  TO_NCHAR('A1B2')
___________________ ___________________ ___________________
0111        ABCD        A1B2

结论

Oracle TO_NCHAR(character) 是一个内置函数,它将 NCHARNVARCHAR2CLOBNCLOB 数据转换为国家字符集。