MySQL DAYOFMONTH() 用法与实例

在 MySQL 中,DAYOFMONTH() 函数用于从给定的日期返回月份中的天,它返回一个介于 1 和 31 之间的整数。

发布于

在 MySQL 中,DAYOFMONTH() 函数用于从给定的日期返回月份中的天,它返回一个介于 1 和 31 之间的整数。

DAYOFMONTH()DAY 的同义词。

例如, 2023-01-31 中天是 31

语法

您可以使用以下语法:

DAYOFMONTH(date)

基本示例

下面的示例展示了 MySQL DAYOFMONTH() 函数的基本用法:

SELECT DAYOFMONTH('2023-01-31');

输出:

+--------------------------+
| DAYOFMONTH('2023-01-31') |
+--------------------------+
|            31 |
+--------------------------+

日期和时间

MySQL DAYOFMONTH() 函数允许您使用日期和时间值:

SELECT DAYOFMONTH('2023-01-31 01:02:03');

输出:

+-----------------------------------+
| DAYOFMONTH('2023-01-31 01:02:03') |
+-----------------------------------+
|                31 |
+-----------------------------------+

前导零

如果日期部分具有前导零,则结果中省略前导零。例:

SELECT DAYOFMONTH('2023-01-01');

输出:

+--------------------------+
| DAYOFMONTH('2023-01-01') |
+--------------------------+
|            1 |
+--------------------------+