MySQL DAY() 用法与实例

在 MySQL 中,DAY() 函数用于返回给定的日期中的天。 DAY()DAYOFMONTH() 是同义词。

发布于

在 MySQL 中,DAY() 函数用于返回给定的日期中的天。 DAY()DAYOFMONTH() 是同义词。

例如, 2023-01-31 02:00:00 中的天是 31

语法

您可以使用以下语法:

DAY(date)

基本示例

下面的示例展示了 MySQL DAY() 函数的基本用法:

SELECT DAY('2023-01-31');

输出:

+-------------------+
| DAY('2023-01-31') |
+-------------------+
|        31 |
+-------------------+

日期和时间

MySQL DAY() 函数允许您使用日期和时间值:

SELECT DAY('2023-01-31 01:02:03');

输出:

+----------------------------+
| DAY('2023-01-31 01:02:03') |
+----------------------------+
|             31 |
+----------------------------+

前导零

如果日期部分具有前导零,则结果中省略前导零。例:

SELECT DAY('2023-01-01');

输出:

+-------------------+
| DAY('2023-01-01') |
+-------------------+
|         1 |
+-------------------+