MySQL CURRENT_TIME() 用法与实例

在 MySQL 中,CURRENT_TIME() 函数返回当前的系统时间。

发布于

在 MySQL 中,CURRENT_TIME() 函数返回当前的系统时间。

如果该函数处于字符串上下文中,该函数返回 HH:MM:SS 格式的时间。如果该函数 u 处于数字上下文中,该函数返回 HHMMSS 格式的时间。

MySQL CURRENT_TIME() 允许提供一个从 1 到 6 的数字参数,以指定返回的小数秒精度。如果没有参数,不使用括号也是允许的。

CURRENT_TIME() 函数和 CURTIME() 函数是同义词。

语法

您可以使用以下任一形式:

CURRENT_TIME
CURRENT_TIME([fsp])

fsp 是可选参数,用于提供秒的小数部分精度,从 1 到 6。

示例 – 字符串上下文

在字符串上下文中, CURRENT_TIME() 按照 HH:MM:SS 返回一个表示当前时间的字符串:

SELECT CURRENT_TIME();

输出:

+----------------+
| CURRENT_TIME() |
+----------------+
| 14:37:49    |
+----------------+

示例 – 数字上下文

在数字上下文中, CURRENT_TIME() 按照 HHMMSS 返回一个表示当前日期的数字:

SELECT CURRENT_TIME() + 0;

输出:

+--------------------+
| CURRENT_TIME() + 0 |
+--------------------+
|       143801 |
+--------------------+

示例 – 小数秒精度

下面是指定秒精度的小数部分精度 6 的示例。

SELECT
 CURRENT_TIME(1),
 CURRENT_TIME(3),
 CURRENT_TIME(6);

输出:

+-----------------+-----------------+-----------------+
| CURRENT_TIME(1) | CURRENT_TIME(3) | CURRENT_TIME(6) |
+-----------------+-----------------+-----------------+
| 14:36:36.5   | 14:36:36.560  | 14:36:36.560318 |
+-----------------+-----------------+-----------------+

示例 – 不适用括号

MySQL CURRENT_TIME() 允许您省略括号。

SELECT CURRENT_TIME;

输出:

+--------------+
| CURRENT_TIME |
+--------------+
| 14:38:19   |
+--------------+